Özel Güvenlik Nedir

Özel Güvenlik nedir?: Kısaltması ÖGG olan özel güvenlik görevlisi; kişileri, kurumları ya da değerli varlıkları koruma görevini yapan kişilerin genel adıdır.

Özel güvenlik görevlileri, görevlerini layıkıyla yerine getirebilmek ve eksiksiz yapabilmek için iletişim, doğal afetler, patlayıcı maddeler, kişi güvenliği, güvenlik sistemleri ve araçları, olay yeri incelemesi, hukuk, ilkyardım, narkotik, silahlar ve kalabalıklar gibi konularda eğitim görürler. Bu eğitimler neticesinde belli sınavlara tabi tutulurlar. Sınavları başarıyla geçenler ÖGG olmaya hak kazanırlar.

ÖZEL GÜVENLİK NE İŞ YAPAR?

ÖGG’ler hem gerçek hem de tüzel kişilere ait yaşam, mülkiyet, zilyetlik ve işletme yönetimi haklarının korunmasını sağlayan kişilerdir. Bunun yanı sıra gerçek ve tüzel kişilerin tüm hak ve hürriyetlerinin saldırıya uğramaması için, kamu güvenliğinin bir tamamlayıcı unsuru olarak çalışırlar.

TÜRKİYE’DE ÖZEL GÜVENLİK

Her ülke kendi yasaları çerçevesinde kanun koyucu, kanunları uygulayıcı, suç önleyici ve kamu düzenini sağlayıcı kişiler belirlemiştir. Bu kişiler ülkedeki güvenlik hizmetlerinden sorumludur. Ancak güvenliğin tam olarak sağlanabilmesi için emniyet mensuplarının yanı sıra hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde özel güvenlik görevlilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Devletin güvenlik hizmetini oluşturan Polis ve Jandarma gibi genel kolluk görevlilerinin toplumun her kesimine ulaşması zor olduğundan özel güvenlik görevlileri bu alandaki açığı kapatmak ve toplumsal huzuru sağlamak için eğitilirler ve ilgili yerlere yerleştirilirler.

Özel güvenlik görevlilerin yetki ve sorumlulukları yasalarla belirlenmiş ve sınırlandırılmıştır. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu kapsamında ÖGG’ler güvenlik sektöründe hizmet vermektedir. Son yıllarda artan terör olayları nedeniyle savunma ihtiyacı artmış ve güvenlik önlemleri artırılmıştır. Bu bakımdan hem özel sektördeki hem de devlet kurumlarındaki ÖGG alımlarında büyük bir artış olmuştur. Bu durumun bir sonucu olarak ülke genelinde güvenlik sertifikası verme yetkisi olan kurs sayısı artmıştır.

Sonuç olarak özel güvenliğin amacı toplumsal düzeni korumak ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine yardımcı olmaktır.